Smart city
Maatschappij

Smart city’s schakelen snel

17.09.2019
door Daan Vanslembroeck

Smart city’s: het is een begrip dat steeds vaker ter sprake komt. Niet alleen in de media, maar ook op de straathoek en aan de toog. Steden innoveren, digitaliseren en moderniseren. Binnen diverse takken merken we dat onze stad langzaam. Maar zeker verschuift in de richting van een ‘slimme stad’. 

Minou Esquenet
Schepen van klimaat, energie, milieubeleid, smart city en facilitair beheer Brugge

Hoe implementeren jullie het begrip ‘smart’ binnen jullie werkveld?

“In het begin van deze legislatuur hebben we ons beleidsprogramma voorgesteld waarin heel wat actiepunten zijn opgenomen om Brugge uit te bouwen tot een smart city. We willen inzetten op slimme oplossingen voor concrete knelpunten in de stad. Om tot die slimme oplossingen te komen, wordt de brug gemaakt tussen een innovatief beleid en de wijze waarop we data verzamelen en inzetten. ‘Smart’ is voor ons geen doel op zich, wel een middel om de beleidsuitdagingen te realiseren. Als grote stad moet je op dit vlak altijd toonaangevend proberen te zijn. Binnen Brugge proberen wij het begrip ‘smart city’ te maximaliseren. Zodat we als moderne stad een meerwaarde  bieden aan zowel onze inwoners als toeristen.”

 Welke rol speelt technologie hierbinnen?

“Technologie speelt een zeer belangrijke rol. Het laat ons toe om Brugge te laten groeien en vlotter te organiseren. Innovatieve technologische toepassingen en het koppelen van data staan hierbij centraal. We pakken alles op een geïntegreerde manier aan. Daardoor kunnen we de resultaten van individuele initiatieven overstijgen. De oplossingen voor stadsuitdagingen in de domeinen mobiliteit, welzijn, leefmilieu, toerisme en openbaar domein genieten van de investeringen die gedaan zijn in andere domeinen. Die oplossingen werken dus domeinoverstijgend. Dankzij de slimme technologie en de functionele apps kunnen we snel tot inzichten en resultaten komen waar bepaalde aspecten voor verbetering vatbaar zijn.”

Welke concrete voorbeelden zullen het toekomstige beeld moderniseren?

“Brugge krijgt jaarlijks meer dan acht miljoen bezoekers over de vloer. We waken erover dat de leefbaarheid van de stad niet in het gedrang komt. Bijvoorbeeld: we gebruiken slimme technieken om de toeristische druk en de daaraan gekoppelde mobiliteitsuitdagingen op te vangen. We hebben ook in de binnenstad sensoren geplaatst die de luchtkwaliteit meten. De stad kan die data vergelijken met de Europese grenswaarden en die van de Wereldgezondheidsorganisatie. En ook het beleid hierop afstemmen. Snel schakelen, indien nodig, is een troef van smart city’s. Eens we over bepaalde gegevens beschikken, kunnen we die snel analyseren en aftoetsen. Waardoor we kunnen proberen te voorkomen en proactief kunnen werken.”

Gert Pauwels
Head of Sales & Marketing Orange

Hoe implementeren jullie het begrip ‘smart’ binnen jullie werkveld?

“Een smart city maakt gebruik van de digitalisering om zijn beheer te optimaliseren. Zowel op vlak van duurzaamheid, alsook inclusie en participatie. De bedoeling is om welvaart te genereren voor de vele stakeholders − burgers, ondernemingen en organisaties. Daar gaan een heleboel thema’s mee gepaard. En de prioriteiten van de regio’s en steden variëren dan in functie van hun context. Wij werken vooral rond specifieke thema’s als mobiliteit, veiligheid, participatie en duurzaamheid. De samenwerking met de steden en regio’s wordt ook frequent aangevuld door partners. Universiteiten, onderzoekcentra, application providers en de Orange-groep die op internationaal vlak zeer performante oplossingen heeft ontwikkeld.”

Welke rol speelt technologie hierbinnen?

“De evolutie van de technologie is verbluffend. In amper een paar jaar tijd heeft de digitalisering nieuwe perspectieven geopend. Denk maar aan de smartphones of cloud computing die in amper een tiental jaren een revolutie hebben teweeggebracht. De manier waarop we werken, leven en functioneren in onze maatschappij is hierdoor definitief veranderd. Binnen Orange willen we de steden bijstaan in het beheren van hun data: dat gaat van het verzamelen van de data – bijvoorbeeld door middel van IoT – tot het delen van de data naar burgers en andere betrokkenen. En dat zonder te vergeten dat de data streng beveiligd moeten worden. Privacy is uiteraard een essentieel element van de oplossing.”

Welke concrete voorbeelden zullen het toekomstige beeld moderniseren?

“We werken samen met verschillende grote steden om de mobiliteit in kaart te brengen dankzij de analyses die worden uitgevoerd op de netwerkdata. En we beschikken over de nodige tools om de citymarketing te ondersteunen, door via gsm-tracking te meten waar en hoe lang mensen ergens blijven. We helpen de steden ook met live crowd monitoring: Waar bevinden de burgers zich? Hoe verplaatsen ze zich? In het Brussels Gewest ondersteunt Orange IRISnet voor het leveren van fiberconnectiviteit aan de scholen. My.Brussels ondersteunt dan weer de nieuwe app van het Brussels Gewest. Deze app laat toe om informatie te delen naar de burger, maar houdt ook interactiviteit in: e-loketten en interactiviteit met de burger.”

Katleen Bosmans
Diensthoofd Toerisme Hasselt

Hoe implementeren jullie het begrip ‘smart’ binnen jullie werkveld?

“Hasselt wil niet zodanig het begrip smart city implementeren. Maar ziet het eerder als een deel van haar DNA om simpele, efficiënte en innovatieve oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen. De bijdrage van de stad zelf is daarbij wisselend. Een aantal initiatieven wordt zelf in handen genomen. Maar vaker nemen we de rol op van facilitator om samen met onze kennisinstellingen, bedrijven, incubatoren én burgers te blijven bouwen aan een slimme stad. We zetten zelf wel consequent in op het gestructureerd verwerken en delen van data als onderbouw. Daarnaast schenken we ook permanent aandacht aan het transformeren van onze stedelijke processen naar nog efficiëntere oplossingen voor de klantnoden.”

Welke rol speelt technologie hierbinnen?

“Het spreekt voor zich dat technologie een belangrijke schakel is in de realisatie van elk smart city-project en dat we de nieuwe evoluties op de voet volgen. Maar tegelijkertijd waakt Hasselt erover om zich niet te laten verleiden door technologische gadgets. We onderzoeken consequent of de geboden oplossing beantwoordt aan bovenstaande criteria. Klantgerichtheid én uitwerking op maat van onze eigen stad is daarbij het meest doorslaggevend, idealiter in co-creatie met onze burgers en/of lokale partners.”

Welke concrete voorbeelden zullen het toekomstige beeld moderniseren?

“Voor toerisme denken we aan een gebruiksvriendelijke stadsapp voor bewoners en voor bezoekers, daarnaast zal onze huidige city card (48u-kaart) vernieuwd worden. Het doel is niet om zoveel mogelijk technologische snufjes te voorzien voor de toeristen. Wel om de beleving van een bezoek aan Hasselt waardevoller, en ook duurzamer, te maken. Samen met imec hebben we een langetermijnvisie en strategie ontwikkeld, waar alle pilootprojecten aan getoetst worden. Concrete toepassingen zijn ons uniek dynamisch verkeersmanagementsysteem, de installatie van performante veiligheidscamera’s op strategische locaties, slimme vuilbakken en ‘snuffelpalen’ voor de meting van de luchtkwaliteit.”

Eric Waterlot
Accountmanager Zinco Benelux

Hoe implementeren jullie het begrip ‘smart’ binnen jullie werkveld?

“In functie van verzamelde klimaatstatistieken – temperatuur, regenval, verdamping, droogte… – sturen wij het waterbeheer op groendaken aan en optimaliseren door middel van remotesensing. ‘Smart’ betekent voor ons ook slim omgaan met regenwater. Waterretentie onder het groendak en het hergebruik ervan voor irrigatievan de beplantingen in geval van langdurige droogte, bij hevige regenval het vertraagd laten aflopen van regenwater voor infiltratie in de bodem. Belangrijk vooral inVlaanderen door het lage grondwaterpeil. Maar ook het gebruik van grijswater in combinatie met een specifieke beplanting met hoge evaporatie, dus een sterk koelend vermogen. En de integratie van zonnepanelen in het groendak en dus een verhoging van het rendement van de panelen.”

Welke rol speelt technologie in deze?

“Technologie speelt voor ons een grote rol : door middel van softwaremodellen en sensoren in het groendak wordt het waterbeheer per computer aangestuurd. Zowel naar irrigatie toe bij droogte als naar debietregeling vande vertraagde waterafvoer bij hevige regenval. Door accurate weersvoorspellingen is pro-actief handelen mogelijk. Zo wordt debietregeling aangepast in functie van de te verwachten regenval.”

Welke concrete voorbeelden zullen het toekomstige beeld moderniseren?

“Het beeld dat we in Vlaanderen hebben, zal in grote mate afhangen van een mentaliteitswijziging en van een samenwerking tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van toekomstige projecten. Groendaken en waterbeheer dienen als volwaardige items geïntegreerd te worden in deze projecten en niet als een vervelende meerkost beschouwd te worden.”

Vorig artikel
Volgend artikel