natuur
Maatschappij

Koppel natuur, water en ruimtelijke inrichting

10.05.2021
door Fokus Online

De extreme droogte en hittedagen van de laatste drie jaar plaatsen het watervraagstuk bij iedereen op de agenda. Door stijgende verharding van het oppervlak vloeit water versneld naar de zee. We moeten de waterkringloop lokaal sluiten door het water aan de bron te infiltreren en te hergebruiken.

Kwaliteit van onze watersystemen

De kwaliteit van onze watersystemen is niet op niveau. Op dit moment beantwoordt geen enkel Vlaams waterlichaam aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Toch heeft Vlaanderen veel sterktes, troeven en kansen om onze watervoorraden veilig te stellen. Ook om de indicatoren die nu negatief staan om te buigen naar positieve resultaten. 

Opgewaardeerde leefbare omgeving

Zuiver open water en natuur door de stad en het dorp zorgen voor een opgewaardeerde leefbare omgeving. Een onthard, groen stadspleintje bergt en infiltreert regenwater bij hevige stortbuien en zorgt voor verkoeling en beleving bij hete dagen. Het koppelen van de kansen die water, natuur en ruimtelijke inrichting bieden, is een oplossing voor onze ruimtelijke en wateruitdagingen. 

De steden en gemeenten zetten volop in op kwalitatieve herinrichting van hun openbaar domein en op een kwaliteitsvolle leefomgeving voor hun inwoners. Op verschillende plaatsen trekken gemeenten mee aan de kar om in duurzame wijken de waterkringloop lokaal te sluiten. De landinrichtingsprojecten en natte natuurprojecten van de Vlaamse overheid en veel partners ademen kwaliteit. 

Wereldtop

Vlaanderen staat aan de wereldtop wat kartering en data betreft. De (inter)gemeentelijke rioolbeheerders, publieke drinkwatermaatschappijen, Aquafin, de Vlaamse waterloopbeheerders, Vlaamse kennisinstellingen, ontwerpbureaus en bedrijven bundelen heel veel kennis over het ontwerp van riool-, water- en regenwatersystemen en waterzuiveringstechnologieën. De samenwerking tussen het mooie intergemeentelijke drinkwaterbedrijf IWVA en Aquafin zorgde bijvoorbeeld jaren geleden al voor een circulair project waarbij gezuiverd afvalwater lokaal opnieuw wordt aangewend voor de productie van drinkwater. Een heel valabele methodiek die nog steeds wereldwijd zeer vooruitstrevend is. 

We hebben sterke kennisinstellingen die meehelpen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Goede startbasis

De Vlaamse regelgeving geeft op verschillende punten reeds een goede startbasis om het water vast te houden aan de bron. De brede verplichting tot hergebruik van regenwater voor laagwaardige toepassingen gaat bijvoorbeeld verder dan in onze buurlanden. We hebben sterke kennisinstellingen die meehelpen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. 

De uitdaging wordt om kaders te creëren die hoofddoelen voor iedereen concretiseren en die tegelijkertijd toelaten dat de vele actoren op een flexibele manier vanuit de bestaande sterktes de koppelkansen kunnen benutten. De stroomgebiedbeheerplannen en de Blue Deal kunnen daarvoor een sterk startpunt zijn. 

Wateruitdagingen

Door een samenspel van water, natuur, ruimtelijke inrichting, beleving rond water, decentrale kleinschalige en centrale oplossingen, publieke en private samenwerking en innovatie zullen we de wateruitdagingen in een breed kader van klimaatbeleid en opwaardering van ieders leefomgeving kunnen aangaan.

Vorig artikel
Volgend artikel