klimaatproblematiek
Maatschappij

Ondernemen en innoveren voor het klimaat

17.07.2019
door Fokus-online.be

Wereldwijd worden er klimaatmarsen en klimaatbetogingen georganiseerd. Het politieke debat woedt in alle hevigheid en de polarisatie tussen voor- en tegenstanders neemt overhands toe. Hoog tijd om wat meer aandacht te schenken aan hoe we echt stappen vooruit kunnen zetten. Innoverend ondernemerschap speelt daarbij een cruciale rol.

Geen wet zal de klimaatproblematiek oplossen. Geboden en verboden zullen niet leiden tot een lagere CO2-uitstoot. Indien men ze niet draagt door de burger-consument. Het komt erop aan om op CO2-vriendelijke wijze producten en diensten aan te bieden, én te produceren, die het comfort van de burger verhogen.

Ongekende creativiteit

Slagen we daar in, dan zal het niet moeilijk zijn de consument zijn gedrag te laten aanpassen. Minder of beter recycleerbaar afval te laten produceren. Het regelgevend kader dient dat streven te ondersteunen door ambitieuze doch haalbare richtwaarden te stellen. Maar ook door de ontwikkeling en het op de markt brengen van deze nieuwe diensten, verpakkingen en producten te faciliteren. Vandaag zien we reeds een ongekende creativiteit in de markt.

Dynamiek

Steeds meer onderzoek binnen bedrijven is erop gericht om CO2-emissies te vermijden door gebruik te maken van hernieuwbare energie en/of door materiaalkringlopen op een CO2-vriendelijke wijze te sluiten. Die dynamiek verder ondersteunen en kanaliseren zal meer opbrengen dan het huidige opbod met betrekking tot het stellen van reductiedoelstellingen. Targets waarvan niemand echt weet hoe ze in de praktijk te halen. Dit werkt niet alleen contraproductief, er gaat ook kostbare tijd door verloren.

“De focus moet liggen op het ontwikkelen van producten die maximaal gerecycleerd kunnen worden.”

Complex en mondiaal

De klimaatproblematiek is een zeer complexe en bij uitstek mondiale problematiek. Gezien die complexiteit en de veelheid aan reboundeffecten van deze en gene maatregel is er geen simpele alomvattende oplossing voorhanden. Daarvan moeten we ons bewust zijn. Dat betekent niet dat we er geen werk moeten van maken. Wel dat we het uitwerken van oplossingen moeten doen op basis van een grondige analyse van de effecten van bepaalde maatregelen op wereldwijd vlak én op alle betrokken stakeholders. Zo heeft het geen zin om de eigen industriële productie. En de daarmee verbonden waardecreatie als bron van welvaart, op de helling te zetten om de lokale (Vlaamse) CO2-uitstoot te verlagen en toch de CO2-voetprint van de Vlaming te zien toenemen.

Tot de wereldtop

Daarom beter nu de hand aan de ploeg. Stap voor stap de goede richting uit. Met oplossingen die een echte reductie van de mondiale CO2-uitstoot tot gevolg hebben en niet een loutere regionale verschuiving. Daarom moeten we eraan werken om onze industrie en afvalsector tot de wereldtop te laten horen op vlak van duurzaamheid en CO2-efficiëntie. De focus moet liggen op het ontwikkelen en op de markt brengen van producten die men maximaal kan recycleren en die leiden tot een lagere mondiale CO2-emissie.

Het Vlaams economisch weefsel is goed gewapend om deze uitdaging aan te gaan dankzij de aanwezigheid van bedrijven en kenniscentra die op dit vlak reeds tot de wereldtop behoren.

Vorig artikel
Volgend artikel