CO2-uitstoot
Milieu

Technologieneutraliteit als drijvende innovatiekracht

09.08.2021
door Fokus Online

De Green Deal streeft door middel van de ‘Fit for 55’ naar een klimaatneutraal Europa in 2050 en tegen 2030 naar een daling van de CO2-uitstoot met 55 procent ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken zal ook de CO2-uitstoot van de transportsector aanzienlijk moeten dalen.

Innovatieve oplossingen

De transitie naar een groene en betaalbare mobiliteit zal alleen mogelijk zijn via innovatieve oplossingen. Om dit te bereiken is de inzet vereist van álle duurzame technologieën en brandstoffen. De overheid investeert massaal in de stimulering van de marktpenetratie van elektrische wagens. Het wordt echter alsmaar duidelijker dat de klimaatdoelstellingen niet behaald kunnen worden met slechts één technologie. Alle duurzame innovaties moeten een eerlijke kans krijgen in de energiemix. Koolstofarme en klimaatneutrale vloeibare brandstoffen (biobrandstoffen tweede generatie, synthetische brandstoffen) alsook blauwe/groene waterstof en biogas kunnen het transport concreet helpen vergroenen. Deze worden onmisbaar in de lucht- en scheepvaart en het vrachtwagentransport, waar duurzame alternatieven moeilijker zullen doorbreken. Inzake personenwagens zullen ze naast onder andere elektrische aandrijvingen ook een belangrijke rol spelen om CO2-uitstoot te verminderen en het huidige en toekomstige wagenpark te vergroenen.

Elektrische wagens

Elektrische wagens zullen ongetwijfeld een belangrijke plaats innemen in het wagensegment van de toekomst. Deze wagens zijn echter maar net zo CO2-emissievrij als de elektriciteit die zij gebruiken. Enkel inzetten op één technologie creëert een potentiële monopoliesituatie en sluit de deur voor innovatieve oplossingen die nodig zullen zijn om de mobiliteit te vergroenen en betaalbaar te houden. Doordat 85 procent van de wagens op de weg in 2030 waarschijnlijk nog altijd een thermische motor hebben, zullen vloeibare (koolstofarme) brandstoffen noodzakelijk blijven. Het bestaande wagenpark speelt dus een belangrijke rol in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Koolstofarme brandstoffen kunnen onmiddellijk ingezet worden zonder van voertuig te veranderen, waarbij de bestaande distributie-infrastructuur (tankstations) kan worden gebruikt. Geen meerkosten voor de maatschappij en de belastingbetaler. Daarom: ‘don’t change the car, change the fuel!’

Alle duurzame innovaties moeten een eerlijke kans krijgen in de energiemix.

Duurzame partner

De petroleumsector heeft intussen de beweging ingezet om een duurzame partner te worden in deze energietransitie. De bedrijven uit onze sector vormen zich geleidelijk om tot multi-energie-actoren door steeds actiever te zijn in innovatieve processen die koolstof reduceren en alternatieve energievormen. Zoals CCS, CCU, duurzame (vloeibare) brandstoffen, elektriciteit, waterstof, biogas…

Innovatie als drijvende kracht om klimaatoplossingen aan te reiken kan alleen gedijen in een beleid dat technologieneutraliteit vooropstelt. A fortiori in een vrijemarkteconomie. In de transportsector zijn daarom complementaire duurzame technologieën en brandstoffen nodig om het voertuigenpark te vergroenen. En adequaat in te spelen op de diverse transportbehoeften op een sociale en inclusief maatschappelijke manier.

Vorig artikel
Volgend artikel