Interview door Ciara Reid

Pol Deturck: “Dankzij chemiesector kunnen we CO2-uitstoot beperken”

Ruim een jaar staat Pol Deturck aan het hoofd van Beaulieu International Group oftewel B.I.G.. Hoewel hij de winst van het bedrijf het afgelopen jaar naar een ongekende hoogte bracht, rust hij niet op zijn lauweren. ‘We moeten nederig blijven en verder bouwen aan een duurzame toekomst.’

Hoe blikt u terug op uw eerste jaar als CEO van B.I.G.?

“Ik heb de overstap naar B.I.G. gemaakt omdat ik ervan overtuigd ben dat industriële bedrijven zoals B.I.G. de motor moeten zijn van wat ik ‘maatschappelijke innovatie’ noem. Ondernemingen moeten hun businessmodel herdenken zodat innovatie en waardecreatie voor iedereen – klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij – centraal staan. Het is een illusie te denken dat wij alle problemen de wereld uit kunnen helpen, maar we moeten wel een bijdrage leveren op de vlakken waar we goed in zijn. Dat maakt dat we ook bij B.I.G. onze processen moeten herdenken.” vertelt Pol Deturck.

Hoe wilt u dat doen?

“We zitten vandaag in een transformatieproces, dat is een traject van meerdere jaren. Transformatie is onlosmakelijk verbonden met verandering, iets dat niet altijd gemakkelijk te realiseren is. Nu, het startschot is gegeven en ik hoop dat we binnen enkele jaren kunnen vaststellen dat we een ander soort bedrijf zijn geworden.”

Wat is uw tijdshorizon voor deze transformatie?

“Goede bedrijfsvoering is een reis zonder eindbestemming. Ik vergelijk B.I.G. vandaag graag met een half geslepen diamant. Hoewel de steen al mooi fonkelt, kunnen we hem als team de komende jaren verder laten schitteren door hem hier en daar wat bij te slijpen.”

Ik kijk op naar mensen die belangeloos op de barricade staan om het status quo te doorbreken.

U bent erin geslaagd om de winst op een jaar tijd nagenoeg te laten verdubbelen. Aan wat schrijft u deze indrukwekkende groeicijfers toe?

“Het is belangrijk om nederig te blijven. De chemiesector is in grote mate onderhevig aan de markt van vraag en aanbod. De toegenomen grondstofprijzen hebben uiteraard ook een effect gehad op de prijzen van onze goederen, wat een deel van de groei verklaart. Anderzijds hebben we onze focus ook deels verlegd van basisproducten naar totaaloplossingen. Door toegevoegde waarde te creëren kunnen we hogere inkomsten genereren.” 

Duurzaamheid is een van uw belangrijkste doelstellingen. Hoe wilt u een sector die niet gekend staat als ‘duurzaam’ vergroenen? 

“Het debat rond duurzaamheid wordt vaak emotioneel gevoerd. Men gaat er dikwijls verkeerdelijk van uit dat ‘natuurlijk’ synoniem staat voor ‘duurzaam’. Uiteraard moet er een grote omslag komen op vlak van duurzaamheid, maar het is belangrijk dat we ons baseren op feitelijke data. Katoen bijvoorbeeld lijkt vaak een duurzaam product. Nochtans vergt de katoenproductie enorme landoppervlakten en grote hoeveelheden water en worden er vaak pesticiden gebruikt die de biodiversiteit schaden. Neem anderzijds plastic, wat een heel slecht imago heeft. Ik geloof dat we plastic zodanig kunnen recycleren dat we het kunnen blijven hergebruiken. Uiteraard mogen we niet blind zijn voor de problemen die verbonden zijn aan plastic, zoals microplastics en de opstapeling ervan op vuilnisbelten, maar die problemen gelden ook voor alternatieve producten. Wij geloven dat de chemiesector de sleutel in handen heeft om met 8 miljard mensen comfortabel op deze aardbol te kunnen blijven leven. Door ons enkel te beroepen op natuurlijke systemen gaan we er niet komen.” legt Pol Deturck uit. 

Dus chemie is niet de grote boosdoener?

“In plaats van de chemiesector te veroordelen, moeten we naar de feiten kijken. Wanneer we de evolutie in CO2-emissies sinds de jaren negentig bekijken, zien we dat de chemiesector veruit de meeste inspanningen geleverd heeft om de ecologische voetafdruk te reduceren. Bovendien hebben we dankzij de chemiesector heel wat producten en tools in handen om de CO2-uitstoot verder te beperken, zoals isolatiemateriaal. Zonder deze sector zouden wij niet in staat zijn om ons welvaartsniveau aan te houden. De sector wil tegen 2050 volledig duurzaam zijn, maar bij B.I.G. doen we er alles aan om die omschakeling te bespoedigen en willen we dit al tegen 2030 bereiken.”

Pol Deturck

U wilt dus tegen 2030 een volledig gesloten loop hebben?

“Onze ambitie is om tegen dan volledig duurzaam te zijn. Dat houdt niet enkel in dat onze productie CO2-neutraal moet zijn, maar ook circulair en dat we bijvoorbeeld een herbruikbaar watersysteem hebben. We zetten ook sterk in op de productie van recycleerbare producten. Het grote probleem vandaag is dat de meeste producten geen monomaterialen zijn. Hierdoor zijn ze moeilijk te scheiden en dus niet recycleerbaar. Met als gevolg dat ze vaak verbrand worden of op een vuilnisbelt terechtkomen. Wij willen er in de designfase dus vooral voor zorgen dat al onze producten en oplossingen recycleerbaar zijn. Uiteraard kunnen we de cirkel niet volledig zelf sluiten, maar we werken hiervoor wel nauw samen met gespecialiseerde partners.” zegt Pol Deturck.

Spenderen jullie dan proportioneel gezien veel middelen aan duurzaamheid?

“Dit is een van onze speerpunten en de rode draad doorheen al onze projecten. We investeren dan ook ruim een derde van ons investeringsbudget in innovatie en duurzaamheid, wat dit jaar neerkomt op 30 miljoen euro.”

Gaat duurzaamheid niet verder dan productie en recyclage alleen?

“Ja natuurlijk, we hechten ook belang aan de sociale dimensie van duurzaamheid. Dat wil zeggen dat we een ethisch verantwoorde productie nastreven maar vooral willen inzetten op een ‘Talent First’-personeelsbeleid waarbij we onze medewerkers alle mogelijke ontwikkelings- en groeikansen geven.”

Duurzaamheid is anno 2022 een trendwoord geworden, hoe voegen jullie daad bij woord?

“Erger dan niet-duurzaam zijn, is greenwashing. Met andere woorden doen alsof je producten of diensten duurzaam zijn. Hoewel we nog een lange weg af te leggen hebben voor we een net zero player zijn, nemen we die ambitie wel erg serieus. Sinds dit jaar publiceren we jaarlijks een duurzaamheidsrapport en communiceren we regelmatig over onze duurzaamheidsambitie ‘route 2030’ op onze website en sociale media. We geven heel transparant aan waar we mee bezig zijn en wat onze succeservaringen, maar gaan evenzeer in op onze werkpunten. Voor deze uitdagingen kunnen we dan samen met gespecialiseerde partners en externe netwerken naar oplossingen zoeken zodat we onze doelstellingen tegen 2030 kunnen realiseren.” legt Pol Deturck uit.

Smart
fact

Naar wie kijkt u op?

“Ik kijk op naar mensen die belangeloos op de barricade staan om het status quo te doorbreken. Niet omdat ze er zelf beter van worden, maar omdat het beter is voor de groep. Bij B.I.G. hebben we gelukkig veel werknemers die initiatief durven nemen en stappen vooruit willen zetten om onze visie en onze missie te realiseren. Daar mogen we ons zeer gelukkig om prijzen.”

28.09.2022
door Ciara Reid
Vorig artikel
Volgend artikel