risicomanagement
Ondernemen

Risicomanagement in de verzekeringssector futureproof maken

06.07.2022
door Fokus Online

Net zoals andere organisaties worden verzekeraars geconfronteerd met risico’s die de strategie en doelstellingen kunnen belemmeren. Het is zaak die risico’s zo goed mogelijk te managen via degelijk risicomanagement. Maar dwingen de huidige evoluties en onzekerheden niet tot een andere invulling van de riskmanagementfunctie?

Vandaag beïnvloeden meerdere externe factoren de manier waarop verzekeraars met risico’s omgaan. “Dat zijn ten eerste nieuwe technologieën en digitale strategieën, die impact hebben op de manier waarop de business werkt en op de verzekeringswaardeketen”, legt Patricia Goddet, Business Line Lead Risk & Compliance bij Ensur uit. “Dan spreken we over IoT, telematics, Big Data Analytics (BDA), enzovoort. Een tweede factor zijn nieuwe businessmodellen en ecosystemen. Daardoor komen nieuwe spelers op de markt en distributieketens langer worden. Hierdoor wordt ook de organisatie van verzekeringen een stuk complexer.”

“Een derde externe factor is de toenemende druk van bestaande en opkomende regelgeving en urgentie. GDPR, Solvency II en IFRS 17 zijn ondertussen gekend. Maar er zijn ook de anti-witwas wetgeving (AML) of de recente initiatieven van de Europese Commissie in het kader van de Green Deal. Zo zal het pakket Sustainable Finance een zware impact hebben op verzekeraars. Elk van deze regelgevingen gaat bovendien gepaard met uitdagende timelines en strengere verplichtingen. Die grijpen rechtstreeks in op de manier waarop verzekeraars zakendoen, zichzelf organiseren en met klanten omgaan. Maar ook op hun corebusinessprocessen en op productontwikkeling.”

Hoe komen organisaties, op basis van wat we hierboven hebben geschetst, dan idealiter tot een futureproof risicomanagementprofiel? Goddet: “Daar waar de risicofunctie vandaag vaak vertrekt vanuit het traditionele proces van risicomanagement met focus op naleving van interne en externe regels, zijn de verwachtingen naar de toekomst toe meer gericht op een risicofunctie die mee nadenkt over hoe verzekeraars waarde kunnen creëren en hun businessstrategie kunnen uitvoeren. De risicofunctie dient de business uiteraard te challengen. Maar tegelijk aan de hand van risk intelligence en diepe kennis van de risk appetite van het management, proactief bestaande en nieuwe risico’s beheren. Zo kunnen ze de business ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe opportuniteiten.” 

Er moet meer dan ooit geïnvesteerd worden in mensen, zodat die nieuwe skillsets kunnen aanleren.

Die futureproof functie rust op drie belangrijke pijlers. De eerste is de integratie van technologie. Niet alleen de kennis en het gebruik van digitale tools. Maar ook de skills om de technologische evoluties binnen de organisatie mee te begrijpen én de massa (interne en externe) data te analyseren en gebruiken ten dienste van de business. “Vooral dan voorspellende analyse. Of helder krijgen wat een risico kan triggeren voor dat risico zich effectief voordoet. Dat maakt verzekeringsproducten op maat mogelijk. Net als dienstverlening die vertrekt vanuit preventie. Wat in het belang is van de verzekeraar en de eindklant.”

“Als tweede pijler zou ik aandringen op het uitbreiden van de bestaande risk taxonomie, om naast de zuiver financiële risico’s, eveneens risico’s van niet-financiële aard te integreren. Deze risico’s zijn onder meer het gevolg van de toenemende complexiteit gelinkt aan nieuwe businessmodellen en ecosystemen, technologie, het digitale (zoals cyber- en securityrisico’s, black box). Maar denken we ook aan nieuw opkomende risico’s zoals klimaatgerelateerde risico’s die een heel nieuwe manier van risicomanagement vereisen gezien het gebrek aan historische data. En de extreme langetermijnhorizon.”

Als derde en laatste pijler is er de integratie van een échte risicocultuur in de organisatie. “Dat wordt gezien de groeiende onzekerheid een sine qua non om verzekeraars door het alsmaar woeliger water te loodsen. We moeten naar een cultuur waar men risico’s along the way beheert. Daar kijkt de risicofunctie vooruit en mee anticipeert en innovatie ondersteunt. Concreet moeten we naar een risicocultuur waarin niet (alleen) op een reactieve manier omgaan met risico’s. Ook een dynamische manier, door werk te maken van een riskmonitoringcultuur en door risicomanagement in het operationeel beheer te verankeren vanuit een bewuste, proactieve houding.”

De conclusie is duidelijk: de verzekeringssector is in volle transformatie, waardoor de riskmanagementfunctie niet anders kan dan integraal deel uitmaken van dit transformatietraject. Bovendien moet – gezien de huidige war for talent en de noodzaak van upskilling van de resources – meer dan ooit geïnvesteerd worden in mensen. Zodat ze die nieuwe skillsets kunnen aanleren.

Vorig artikel
Volgend artikel