werknemers
Business

Naar een preventiecultuur op de werkvloer

28.04.2021
door Fokus Online

Investeren in mentaal welzijn op de werkvloer loont. Het is een van de schakels om mensen gezond en langer aan het werk te houden. Een brede aanpak is essentieel: zorg voor veerkrachtige werknemers maar ook voor gunstige werkomstandigheden.

Sociale en economische uitdagingen

Dankzij een toenemende welvaart is onze levensverwachting stelselmatig gestegen in de afgelopen jaren. Dit brengt echter ook grote sociale en economische uitdagingen met zich mee. In 2050 zal naar schatting 30 procent van de bevolking in Europa ouder zijn dan 65 jaar. Een hogere participatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt en het verlengen van de loopbaan zijn dan ook belangrijke beleidsdoelstellingen geworden. Inzetten op duurzame tewerkstelling is de boodschap. We moeten zorgen dat mensen ook op oudere leeftijd in staat zijn om gezond, productief en gemotiveerd aan de slag te blijven.

Aanpak op diverse fronten

Om dit te bereiken is een aanpak op diverse fronten nodig. De risicofactoren voor een verminderde inzetbaarheid zijn dan ook heel divers. Jobkwaliteit heeft veel facetten, waaronder inhoudelijke kenmerken – zoals werkintensiteit, beslissingsvrijheid en leermogelijkheden. Maar ook belangrijk zijn bijvoorbeeld de sociale ondersteuning, het teamklimaat en de work-lifebalance. Werknemers in een gunstige psychosociale werkomgeving hebben een beter mentaal welzijn en hebben daardoor minder kans om vroegtijdig uit de arbeidsmarkt te verdwijnen. Het is een van de recepten voor het terugdringen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Psychische problemen en chronische stress vormen samen met rug- en nekproblemen de voornaamste oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Wat in de afgelopen jaren exponentieel is gestegen in ons land.

Participatie is essentieel om welzijnsinterventies met succes op te zetten.

- Els Clays, hoofdonderzoeker van BELSTRESS (Belgian Job Stress) studies

De werkplek als belangrijk bron

De werkplek vormt een belangrijke bron voor stressgerelateerde mentale problemen, maar anderzijds wordt ze ook naar voor geschoven als een ideale setting om aan preventie te doen. Om te beginnen is er de aanpak die gericht is op individuele werknemers, denk maar aan initiatieven om stressmanagement en mentale veerkracht bij werknemers te bevorderen. Dit zijn strategieën die ontegensprekelijk hun nut hebben, maar ze vertellen niet het hele verhaal. Ook op organisatieniveau moeten werkomstandigheden worden aangepakt.

Brede structurele aanpak

Een brede structurele aanpak, die zich zowel op individuele werknemers als op de organisatie richt, heeft meer duurzame effecten op de langere termijn. Verder is participatie essentieel om welzijnsinterventies met succes op te zetten. Betrek dus alle partijen, van werknemers en leidinggevenden tot het management, zodat er gedragenheid is en de acties voldoende aangepast zijn aan ieders specifieke context.

Preventiecultuur

De preventiecultuur rond mentaal welzijn op het werk is er meer en meer, net als het vele wetenschappelijk onderzoek hierover. De uitdaging ligt vooral nog in de toepassing: evidence-based interventies uitrollen op de werkvloer, op maat van het bedrijf of de organisatie.

Vorig artikel
Volgend artikel