waarden
MVO

Stappenplan: waarden weerspiegelen op de werkvloer

24.02.2021
door Daan Vanslembroeck

Ondanks de vele aandacht vanuit de maatschappij en de mooie woorden van bedrijven in talloze marketinguitingen, staan de thema’s diversiteit en inclusie nog altijd laag op de agenda van hr-afdelingen. En dat terwijl het juist deze afdelingen zijn die dergelijke thema’s moeten bevorderen. We polsten even bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, waar Didier Boone, diensthoofd begeleiding en training ons van zes nuttige tips kon voorzien. 

waardenMissie en visie

“Zorg dat diversiteit en inclusie tot het DNA van je onderneming behoren door het voorop te zetten in de missie en visie. Inclusie en diversie moeten zich weerspiegelen in de waarden van je onderneming. Benoem het in je missie en voorzie opvolging door concrete acties uit te werken. Een engagementsverklaring van het topmanagement is cruciaal, maar niet voldoende. Een inclusieve ondernemingscultuur bestaat niet als het niet wordt uitgedragen door alle personeelsleden vanuit ieder niveau. Schep dus een draagvlak vanaf het begin. Betrek ook de sociale partners bij dit groeiproces.”

preventiePreventie

“Zet in op preventie: liever discriminatie en ongelijkheid voorkomen dan het te moeten genezen. Zorg dat je preventieplan oog heeft voor psychosociale risico’s op de werkvloer. Voorzie duidelijke richtlijnen en procedures om discriminatie en pesterijen aan te pakken. Definieer sancties die in verhouding staan met de inbreuk en heb daarbij aandacht voor herstel bij het slachtoffer. Communiceer duidelijk en herhaaldelijk over deze procedures en speel kort op de bal in geval van problemen.”

solliciterenWerk barrières weg

“Het is belangrijk om barrières weg te werken in het personeelsbeleid om meer divers talent aan te werven en ook te behouden. Vergroot je kansen door je sollicitatieprocedure onder de loep te nemen. Kijk bij de aanwerving verder dan de klassieke kanalen. Herschrijf je vacatures tot ze leesbaar en aantrekkelijk zijn voor een divers doelpubliek. Focus je zoektocht op talent en competenties. Maak gebruik van de mogelijkheden van positieve actie om de kansen op gelijke arbeidsdeelname binnen je onderneming te vergroten. Zet in op een goed onthaal om de integratie van je aanwinst in het team maximaal te garanderen.”

waardenInvesteer in je leidinggevenden

“De leidinggevende staat op de eerste lijn in de uitvoering van de waarden in je diversiteitsbeleid. Om inclusie op de werkvloer te kunnen bevorderen, zijn specifieke vaardigheden nodig. Investeer daarom in opleidingen voor je leidinggevenden, zodat zij deze vaardigheden kunnen ontwikkelen: inclusief communiceren, omgaan met stereotypen en vooroordelen, adequaat reageren op vragen gelinkt aan diversiteit, omgaan met weerstand binnen het team… Werk een duidelijk handelingskader uit dat je leidinggevenden kunnen gebruiken om met vragen rond diversiteit om te gaan.”

inclusieKracht van communicatie

“Communiceer vóór, tijdens en na het uitwerken van je diversiteitsbeleid over je initiatieven en de meerwaarde ervan voor je onderneming. Differentieer in je communicatiekanalen en je taalgebruik zodat het aangepast is aan je divers publiek. Communiceer intern binnen je onderneming zodat je iedereen mee hebt in het verhaal. Zet bijvoorbeeld kritische, maar betrokken ambassadeurs in om de boodschap van inclusie verder uit te dragen en goede ervaringen en getuigenissen te delen. Vertaal je visie rond diversiteit ook in je contacten en communicatie naar de buitenwereld toe.”

diversiteitWerk gefaseerd, maar consequent

“Werken aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur is een werk van lange adem. Je start best met een nulmeting om te zien waar je als onderneming vandaag al staat. Zet daarna de grote lijnen van je missie en je visie uit, werk een meerjarenplan uit en definieer meetbare acties op jaarbasis voor de diverse subdomeinen. Meet en monitor het effect van je initiatieven en waarden en stuur bij waar nodig. Maar wees ook realistisch: een goed diversiteitsmanagement is nooit helemaal ‘af’. De werkvloer is voortdurend in beweging en zal geregeld om aanpassingen vragen.”

Vorig artikel
Volgend artikel