digitaal talent
MVO

Divers digitaal talent: een alternatief antwoord op het tekort?

24.02.2021
door Fokus Online

De Vlaamse regering wil naar een werkgelegenheidsgraad van 80 procent. Dat er een enorm tekort is aan digitaal geschoold talent, is een hefboom om diversiteit te omarmen. “Klassieke rekruteerders kijken nog te vaak enkel naar het diploma en het cv.”

Kansen voor elk talent

Willen we de resterende marge in de tewerkstellingsgraad dichtrijden en meer mensen aan werk helpen, dan moet er voldoende aanbod zijn naar heel diverse en soms moeilijk bereikbare doelgroepen toe. Een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor elk talent is een van de ambities van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, zegt gedelegeerd bestuurder Wim Adriaens. VDAB wil kwetsbare groepen een beter perspectief geven op de (digitale) arbeidsmarkt. Daarvoor doet de dienst onder meer beroep op de expertise van opleidingscentrum BeCode.

Meer kansen creëren op de werkvloer is een mooie intentie. Nochtans blijkt het voor veel bedrijven erg moeilijk om nieuwe doelgroepen aan te spreken voor hun vacatures. Zelfs als de nood hoog is, met name voor digitale profielen, weten organisaties amper hoe ze hen kunnen bereiken. “Kortgeschoolden, werklozen of mensen met een migratieachtergrond worden vaak over het hoofd gezien. Dat geldt ook voor vrouwen of kandidaten met een autismespectrumstoornis,” vertelt CEO van BeCode, Karen Boers. “Ons opleidingscentrum is ontstaan vanuit de missie om juist die minder evidente groepen een pad te helpen vinden naar digitaal talent.”

NEET-jongeren

Een aantal types van werkzoekenden stromen te weinig langs de natuurlijke weg door naar ICT-beroepen, bevestigt Wim Adriaens. “Bijzondere aandacht verdienen voor ons de NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training). Zij blijven te vaak onder de radar van instellingen die klassieke ondersteuning bieden rond onderwijs, welzijn en werk. Om hen te bereiken, moet je complementaire kanalen kunnen bespelen.”

Pragmatische opleidingsmethode

De samenwerking tussen VDAB en BeCode loopt via het innovatieve investeringsmodel van een Social Impact Bond. Dat geeft investeerders de kans om zich samen met een betrouwbare externe dienstverlener en een overheidsorgaan te engageren in projecten met een grote maatschappelijke impact. De nadruk in het lopende project ligt op drempelverlaging en competentieverhoging, met als einddoel een effectieve tewerkstelling in de digitale sector.

“Daartoe hebben we een heel pragmatische opleidingsmethode ontwikkeld”, legt Karen Boers uit. “We werken zowel aan technische competenties – het bouwen van een website of digitale toepassing – als aan soft skills zoals creativiteit, probleemoplossend denken, teamwerk en projectmanagement. Allemaal vaardigheden die op een moderne werkplek heel waardevol zijn.”

NEET-jongeren blijven te vaak onder de radar van instellingen die klassieke ondersteuning bieden rond onderwijs, welzijn en werk.

Klassieke rekruteerders kijken nog te vaak naar de opleiding en het cv, meent Boers. En juist die adelbrieven vertonen bij NEET-jongeren nogal eens hiaten. “Vanuit BeCode sensibiliseren we bedrijven om op een andere manier naar talent te kijken. Competenties gaan voor op diploma – al is voor onze opleiding het kwaliteitslabel van VDAB natuurlijk heel belangrijk. De meerwaarde voor bedrijven van het werken met andere doelgroepen ligt net in de motivatie van deze mensen, in hun wendbaarheid en doorzettingsvermogen om nieuwe dingen te leren. Ze zitten nog niet vast in rigide patronen.”

Bereidwilligheid bij werkgevers

Het tekort aan digitaal talent in de IT-industrie vergroot de bereidwilligheid bij werkgevers om andere profielen – lees: níet blank, mannelijk en hoogopgeleid – te overwegen, stelt Wim Adriaens vast. “Anderzijds: inclusief ondernemen is ook geen kwestie van liefdadigheid. De maatschappij van vandaag is heel divers. Als organisatie plaats je jezelf voor een deel buiten de samenleving als je nalaat om die diversiteit actief binnen te brengen. We maken werkgevers duidelijk: als je die andere bril niet opzet, dan ga je nieuwe inzichten, vaardigheden, innovatie én economische opportuniteiten missen.”

Een inclusief beleid is geen kwestie van quota of windowdressing, benadrukt de VDAB-bestuurder. “Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje, inclusie wil zeggen dat je ook mee danst: zo verwoorden we het in ons boek #ZeroExclusion. Om futureproof te zijn in een steeds diverser wordende maatschappij, is het dus voor bedrijven essentieel om íedereen op de dansvloer te krijgen.”

De meerwaarde voor bedrijven van het werken met andere doelgroepen ligt in hun motivatie, hun wendbaarheid en doorzettingsvermogen om nieuwe dingen te leren.

Organisatiecontext

“Werken op de organisatiecontext is cruciaal,” zijn Adriaens en Boers het eens. “Je moet de verwachtingen binnen het team managen, maar ook kijken naar de bedrijfscultuur op alle niveaus”, zegt Boers. “De vraag die je je als onderneming moet stellen is: hoe kunnen we het kader creëren om zowel de nieuwe als de klassieke profielen op een positieve manier door de transitie te loodsen?”

Intern ambassadeur- of mentorschap werkt prima, suggereert de BeCode-CEO. Of: ludieke activiteiten organiseren rond de kennis van het Nederlands, zoals lunchgesprekken of samen naar een film kijken. Maar hoe aangenaam de pogingen ook zijn, de groei naar meer diversiteit kost energie en vraagt een aanpassing aan beide zijden. Wat dit project wel bewijst: there is no way back, aldus Boers. “Eens mensen de meerwaarde van die diversiteit en openheid gevoeld hebben in hun team, komen ze terug en vragen ze om meer.”

Vorig artikel
Volgend artikel