procesindustrie
Industrie

Pieter Raes: “Koester wat waardevol is”

28.03.2022
door Fokus Online

Een ‘matured asset’ representeert in het Engels veel beter onze procesindustrie dan het Nederlandse ‘verouderde industrie’. Als de taal ons dan niet helpt, zullen we met slim onderhoud moeten laten blijken hoe waardevol onze industrie is.

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd ten volle duidelijk hoe belangrijk de procesindustrie was voor de West-Europese economie. In het derde kwart van de twintigste eeuw bouwde men een groot aantal petrochemische installaties met een voorziene levensduur van 30 à 40 jaar. Logischerwijs kon iedereen dus vaststellen dat vanaf begin jaren 90 de vragen rond levensduurverlenging en onderhoudsmanagement actueler werden. De opzet van dergelijke systemen, waarbij men voorspelbaar onderhoud predikte als efficiënter dan reactief onderhoud, vond vooral gehoor bij wetenschappers. In de praktijk zagen operationeel managers hun primaire kosten initieel stijgen. Daarmee werden preventief en predictief onderhoud verbannen uit de managementsystemen.

Begin deze eeuw begon het besef te groeien dat als er niet wezenlijk wat zou gebeuren op het gebied van onderhouden van assets die hun ontwerpleeftijd voorbij waren, totale sloop de enige optie zou zijn. Gezien de strategische sleutelrol zagen overheden en het bedrijfsleven de totale uitfasering van de petrochemie als zeer onwenselijk. Daarmee werd het besef vergroot dat slim onderhoud onmisbaar is voor een volledig volwassen industrie. Onderhoudsconcepten van 10 jaar eerder stofte men af en nieuwe assetmanagers gingen met nieuwe managementtools als Lean en Six Sigma aan de slag om efficiënte, datagedreven onderhoudssystemen op te zetten. Daarbij bereikte men met een minimum aan resources het maximale. Daarmee leek de sector gered en leken de problemen opgelost.

Totdat duidelijk werd dat oude assets niet meer passen binnen de energie-, milieu- en maatschappelijke eisen. Innovatie werd meer dan nodig, maar in de slag om zo efficiënt mogelijk te onderhouden, waren de resources verdwenen om slimme nieuwe methodes en technologie te adopteren in een wereld. In vele andere sectoren men de toepassing van ultramoderne computers, robots, sensoriek, hightech-materialen en draadloze netwerken al breed toepaste.

Het is tijd voor werkelijke verandering in onze procesindustrie.

- Pieter Raes, algemeen directeur KicMPi

Het is dus tijd voor werkelijke verandering in onze procesindustrie. Asset-monitoring, specifieke robotica, dashboarding, multifunctionele sensoriek en geavanceerde datacommunicatie zijn beschikbare en toepasbare technologieën die men nu snel en breed moet omarmen. De gedachte dat een asset-owner het alleen kan binnen de eigen gelederen is een verouderd denkbeeld.  

Alleen met intensieve samenwerking tussen kenniscentra en slimme, flexibele kmo-bedrijven enerzijds en grote asset-owners anderzijds, kan men de broodnodige innovaties implementeren waarmee onze sector tegemoet kan komen aan de actuele maatschappelijke eisen. Zo kan de sector zich klaarmaken om daarna naadloos op te schuiven naar een waterstofgebaseerde industrie.

Vorig artikel
Volgend artikel