vermogensbeheer
Finance

Hoe goed vermogensbeheer een gunstige invloed kan hebben op de erfbelasting

02.11.2022
door Fokus Online

De erfbelasting, die verschuldigd is bij het overlijden van een Belgische inwoner, is progressief. Dat betekent dat die waarschijnlijk snel zal oplopen tot 27 procent in de rechte lijn en zelfs tot 55 procent in andere gevallen. Vermogensbeheer heeft tot doel zo goed mogelijk de vermogensoverdracht tussen generaties te regelen.

“Elk successiegeval is uniek”, begint Paul Bonroy. Hij is Head of Technical Life Individual Belgium & Netherlands bij Allianz. “Het hangt onder meer af van de aard van het vermogen – roerende of onroerende goederen bijvoorbeeld – en van de nagestreefde doelstellingen. Gaat het om het behoud van het recht om het geschonken vermogen te beheren, wil men blijven genieten van de inkomsten uit dit vermogen, wil men zelf over het vermogen kunnen beschikken en/of de meerwaarde innen in geval van verkoop van de overgedragen activa, enzovoort. Vermogensbeheer gecombineerd met een levensverzekering kan een oplossing dan wel een alternatief zijn om hieraan tegemoet te komen.”

Op maat gemaakte oplossingen

In het kader van een vermogensoverdracht zijn er in elk geval verschillende voordelen verbonden aan het levensverzekeringscontract. “Een van de functies is het gebruik van levensverzekeringen als onderdeel van een vermogensoverdracht”, legt Fabrice Heuts, Commercial Director Life & Health, uit. “Het belang ​​ervan wordt gedeeltelijk verklaard door een belastingstelsel waarvan wordt aangenomen dat de overdracht van activa stevig wordt belast. Maar evenzeer door de wil tot behoud van de controle over de overgedragen goederen bij leven. Het is ongetwijfeld op dit domein dat professionals op het gebied van verzekeringen, vermogensbeheer en financieel advies de beste set van oplossingen ter hand hebben, wetende dat het uiteindelijke doel is om een ​​op maat van de klant gemaakte regeling te bieden binnen het geldende wettelijk kader.”

De verzekeringnemer kan vrij beschikken over de activa die in de polis zijn gestort en de inkomsten die hierdoor worden gegenereerd.

Vermogen flexibel beheren

Verder kan een ​​levensverzekering een alternatief vormen voor een testament, en wel om verschillende redenen. “Zo bieden levensverzekeringen een grotere flexibiliteit aan”, verduidelijkt Paul Bonroy. “Zo kan de begunstigdenclausule met een minimum aan formaliteiten worden gewijzigd, kan de over te maken geldsom al tijdens het leven van de verzekeringnemer ‘opzij’ worden gezet, kunnen extra premies flexibel worden betaald als de verzekeringnemer gaandeweg de ‘schenking’ wil verhogen. En kan een gedeeltelijke afkoop worden gedaan indien de verzekeringnemer van plan is het over te dragen bedrag te verminderen.”

Uitstellen naar een latere datum

Maar waarom zou je dan kiezen voor een levensverzekering in de plaats van een schenking? Ook hierop heeft Paul Bonroy een helder antwoord klaar. “In tegenstelling tot traditionele schenkingen maakt een levensverzekering het mogelijk om de effectieve overdracht van het vermogen aan de door de verzekeringnemer aangewezen begunstigde(n) uit te stellen tot een latere datum”, legt hij uit. Hierdoor kan de verzekeringnemer, volgens de voorwaarden van zijn polis, doorgaan met het vrij beschikken over de activa die in de polis zijn gestort en de inkomsten die hierdoor worden gegenereerd. Hij kan ze bovendien tot op zekere hoogte vrij beheren. Verder kan hij de gerealiseerde meerwaarde innen in geval van verkoop van alle of een deel van deze activa. Op elk moment kan hij de identiteit van de begunstigde van de polis wijzigen. Ten slotte kan hij, als de levensverzekering wordt geschonken, voorkomen dat de begiftigde onmiddellijk over het gegeven bedrag kan beschikken. Zo kan hij zelf nog een ​​regelmatig inkomen verdienen – ook al is het geld vooraf geschonken.”

Erfbelasting dekken

Kortom, dankzij de flexibiliteit beantwoordt de levensverzekering aan de meeste doelstellingen die in het kader van vermogensbeheer worden nagestreefd. Want uiteindelijk gaat het erom een ​​deel van het erfgoed over te dragen. “De schenking van roerende goederen is een effectief instrument om het vermogen op een gecontroleerde manier over te dragen”, besluit Paul Bonroy. 

“Het afsluiten van een verzekeringscontract kan een uitstekend medium zijn om dit soort schenkingen te realiseren. Maar het kan eveneens ook om de fiscale kosten van een erfenis – als zogenaamde erfbelastingverzekering – te dekken. Een makelaar kan u perfect wegwijs maken in de verschillende oplossingen”, concludeert Fabrice Heuts.

Vorig artikel
Volgend artikel